لیست شناسنامه خدمات قابل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان (ادامه)

 
ردیف
عنوان خدمت  

 مشخصات  خدمت

 شماره های تماس
مدیریت امور اراضی

2072 
33 تغییر کاربری طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی

شناسنامه خدمات  
34 واگذاری اراضی ملی و دولتی

شناسنامه خدمات  
مدیریت هماهنگی و ترویج کشاورزی

08733235773
35 اجرای طرح های تحقیقی ترویجی

شناسنامه خدمات  
36 پروژه انتخاب تسهیلگر زن روستایی

شناسنامه خدمات  
37 پروژه بین المللی تله فود

شناسنامه خدمات  
38 تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

شناسنامه خدمات  
39 تهیه رسانه های دیداری و شنیداری

شناسنامه خدمات  
40 تهیه رسانه های نوشتاری

شناسنامه خدمات  
41 جذب و آموزش سربازان سازندگی

شناسنامه خدمات  
42 جذب و حمایت از مددکاران ترویجی

شناسنامه خدمات  
43 دوره های ترویجی توانمند ساز کمتر از یک روز

شناسنامه خدمات  
44 روز مزرعه و هفته اول انتقال یافته های تحقیقاتی

شناسنامه خدمات  
45 ساماندهی، آموزش، حمایت از تشکل ها و شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی

شناسنامه خدمات  
46 سایت جامع الگویی تولیدی،ترویجی

شناسنامه خدمات  
47 سایت های Ipcm، Ipmffs

شناسنامه خدمات  
48 شناسایی ، انتخاب و معرفی تولید کنندگان نمونه بخش کشاورزی

شناسنامه خدمات  
49 نظام نوین ترویج کشاورزی

شناسنامه خدمات  
50  دوره های مهارتی توانمند ساز بیش از یک روز( دوره های فنی حرفه ای کوتاه مدت غیر رسمی )

شناسنامه خدمات  
مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

08733620404
51  اجرای شبکه های فرعی آبیاری زهکشی


شناسنامه خدمات

 
52
اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی

شناسنامه خدمات
 
 
 53 بازسازی و نوسازی قنوات


شناسنامه خدمات  
54 تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی


شناسنامه خدمات

 
55 تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی


شناسنامه خدمات  
56  طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

شناسنامه خدمات  
مدیریت شیلات و آبزیان

08733626770
57 ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بانکی

شناسنامه خدمات  
58 صدور مجوز آبزی پروری

شناسنامه خدمات  
59  صدور مجوز های صید

شناسنامه خدمات  
مدیریت توسعه بازرگانی

2381
60 ارائه برنامه آموزش های حرفه ای  امور بازرگانی بخش کشاورزی

 شناسنامه خدمات  
61 ارایه مشوق های صادراتی کشاورزی

 شناسنامه خدمات  
62 تامین و ذخیره سازی و تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی

 شناسنامه خدمات  
63 تبادل آمارو اطلاعات مرتبط با تجارت کشاورزی

شناسنامه خدمات  
64 خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی

شناسنامه خدمات  
65 صدور وتمدید مجوزصادرات نهاده ها، مصولات و فراورده های بخش کشاورزی

شناسنامه خدمات  
66 قاچاق محصولات کشاورزی

شناسنامه خدمات  
67  ثبت و بارگذاری قیمت محصولات کشاورزی

شناسنامه خدمات  
 ادامه 
برگشت

5.1.0.0
V5.1.0.0