اطلاعیه فوری

از کلیه متقاضیانی که در سامانه مسکن مهر به آدرس  https://maskanform.maj.ir   ثبت نام نموده و سهواً گزینه انصراف و یا شماره همراه خود را اشتباهی یا متفاوت قید کرده اند ، تقاضا می شود مراتب اصلاح شده مذکور را جهت ویرایش در سامانه ذیربط تا پایان ماه جاري ( دي ماه 99 ) به مدیریت رفاه و امور پشتیبانی اعلام فرمایند ، بدیهی است موعد مقرر به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد ./آ5.1.0.0
V5.1.0.0