لیست شناسنامه خدمات قابل ارائه در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
(شماره تماس سازمان  :  08733289200-0873289089)       


ردیف
عنوان خدمت
 

 مشخصات  خدمت


شماره های تماس (داخلی)
معاونت  برنامه ریزی  و  امور  اقتصادی

08733289144
مدیریت امور سرمایه گذاری  2340
1
 معرفی متقاضیان جهت دریافت اعطای تسهیلات
 
شناسنامه خدمات  2357
اداره بحران و مخاطرات بخش کشاورزی 2072 
2
  استمهال باز پرداخت تسهیلات بانکی بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزی
شناسنامه خدمات 2072 
اداره آمار و فن آوری اطلاعات 2383
3
 جمع آوری ، دسته بندی و انتشار آمارو اطلاعات  بخش کشاورزی
شناسنامه خدمات 2140
معاونت تولیدات گیاهی

08733230425
مدیریت امور باغبانی 08733230802
4 ارائه خدمات فنی،تخصصی کاشت،داشت،برداشت وپس ازبرداشت محصولات باغی
 
شناسنامه خدمات 08733282212
5 تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادری وکشت بافت گیاهی به موسسه ثبت وگواهی بذرو نهال
 
شناسنامه خدمات 08733282212-4
6 شرایط لازم برای ارائه و دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی  شناسنامه خدمات 08733231730
7
 مجوز احداث باغ زعفران
شناسنامه خدمات 08733282212-4
8 مجوز احداث باغ گیاهان دارویی شناسنامه خدمات 08733282212-4
مدیریت حفظ نباتات 08733241925
9
 انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی
شناسنامه خدمات 08733282212-4
10
 صدور گواهی بهداشت نباتی
شناسنامه خدمات 08733282212-2
11
 صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک
شناسنامه خدمات 08733282212-4
مدیریت امور زراعت 08733238700
12
 احداث آزمایشگاه های تجزیه خاک، آب و گیاه و نظارت بر فعالیت آنان
شناسنامه خدمات 08733282212-14
13
 ایجاد مزارع الگویی
شناسنامه خدمات 08733282212-14
14
 پایش کیفیت مواد کودی
شناسنامه خدمات 08733282212-14
15
 تامین و تولید بذر گندم و جو
شناسنامه خدمات 08733282212-14
16
 تدوین و اطلاع رسانی دستور العمل های فنی و تخصصی محصولات زراعی
شناسنامه خدمات 08733282212-14
17
 تعیین نیاز کودی تعدیل شده و پایش و نظارت بر مصرف بهینه کود استان کردستان
شناسنامه خدمات 08733282212-14
18
 توزیع بذر گندم و جو
شناسنامه خدمات 08733282212-14
19
 تولید بذر محصولات زراعی
شناسنامه خدمات 08733282212-14
20
 تولید سیب زمینی بذری گواهی شده با منشاء داخلی
شناسنامه خدمات 08733282212-14
21
 واردات سیب زمینی بذری
شناسنامه خدمات 08733282212-14
اداره امور فناوری های مکانیزه 08733241625
22
 توزیع سوخت ماشین های کشاورزی
شناسنامه خدمات  
23
 ساماندهی و ایجاد شرکت های فنی تخصصی ارایه خدمات مکانیزاسیون کشاورزی
شناسنامه خدمات  
24
 معرفی متقاضیان خرید ماشین های کشاورزی به بانک عامل برای استفاده از تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون
شناسنامه خدمات  

5.1.0.0
V5.1.0.0