رو عنوان : رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
عنوان : تولید محصول دیمزارهای كردستان با اجرای طرح جهش افزایش مییابد
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 
ساعت : ۱۳:۳۰:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تولید محصول دیمزارهای کردستان با اجرای طرح جهش افزایش مییابد

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با اجرای سال اول طرح جهش تولید در دیمزارهای این استان پیشبینی میشود برداشت محصول در مزارع هدف این طرح حدود ۹۱ هزار تن به نسبت سال گذشته آن افزایش داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محمدفرید سپری امروز مورخ 28آبان ماه 99در جلسه هماهنگی اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان اظهار داشت: در سال زراعی جاری این طرح در سطح ۱۸۹ هزار هکتار اراضی دیم زیر کشت گندم، جو، نخود، دانههای روغنی و گیاهی اجرا میشود.

وی با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان متولی برنامه پنج ساله جهش تولید در دیمزارهای چهار استان کردستان، کرمانشاه، همدان و آذربایجانشرقی است، اضافه کرد: کردستان در برنامه حدود ۶۳۰ هزار هکتاری این طرح بیشتری سطح را بین سایر مناطق داشته و طرح در ۱۰ شهرستان آن اجرایی خواهد شد.

سپری افزود: امسال ۱۴۳ هزار هکتار گندم، ۱۳ هزار هکتار جو، ۲۵ هزار هکتار انواع حبوبات، سه هزار هکتار دانه های روغنی و پنج هزار هکتار نباتات علوفهای در این استان زیر پوشش این طرح میرود و مدیریت مزارع در مراحل کاشت، داشت و برداشت بر عهده کارشناسان این سازمان است.

وی یادآور شد: کارشناسان این سازمان در جریان اجرای این طرح موظف هستند به منظور انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع در کنار بهرهبرداران باشند و تمام اقدامات آنان را بر اساس این یافتهها هدایت کنند.

سپری گفت: هدف از اجرای این طرح افزایش میزان تولید محصولات زراعی در مزارع دیم با اتکا به دانشکشاورزی برای ارتقای امنیت عذایی کشور است و انتظار میرود کارشناسان پهنه در انتخاب اراضی پایلوت طرح به مسایلی همچون گزینش کشاورزان پیشرو، ارستفاده از ارقام جدید و پربازده، استفاده از کودهای پایه، تحقق کشاورزی حفاظتی، کشت مستقیم، انجام عملیات مبارزه با آفات و علفهای هرز در مزارع توسط بهره برداران توجه داشته باشند.