عنوان : بازدید رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان از مزارع گندم شهرستانهای بیجار ودیواندره
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۱۱:۲۱:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از مزارع گندم شهرستانهای بیجار ودیواندره
 
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از مزارع گندم بیجار و دیواندره بازدید نمودند.
 درطول این بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بر بازدید کشاورزان جهت آشنایی با ارقام جدید و ترویج کشت ارقام جدید در مزارع گندم تاکید کرد.
***بازدید از مزرعه پی وی اس گندم دیم روستای نوبهار مرکز نجف آباد بیجار که ارقام مختلف گندم دیم در این مزرعه کشت گردیده
*** بازدید از مزارع گندم دیم حومه بیجار پروؤه ارتقای امنیت غذایی ایران _ایکاردا ارقام جدید با وضعیت مناسب رشدی نسبت به مزا رع شاهد همجوار داشته اند
بررسی وضعیت تولید و عملکرد مزارع گندم منطقه و همچنین بررسی وضعیت آفات سن در مزارع  


***بازدیدرئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان ومعاون بهبودتولیدات گیاهی ورئیس مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی ومدیران وکارشناسان شهرستان ازوضعیت رشدی گندم دیم شهرستان دیواندره مراکزگاوشله وزرینه اوباتو درروستاهای قره طوره. گادم هگتر. وزیر. درهاسب. گلتپه.جعفرآباد. وزمانومنطقه زرینه

***بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان وهیئت همراه ا زمزارع گندم شهرستان دیواندره
دراین بازدید دکترصدری ریاست  سازمان تحقیقات استان،دکترروحی معاون پژوهشی ومدیراستانی پروژه ایران_ایکاردا، مهندس سپری معاون مبهبودتولیدات گیاهی،مهندس احمدی مدیرزراعت سازمان،مهندس وزیری مدیرشهرسرستان،مهندس نصرالله بیگی کارشناس مسئول زراعت سازمان وجمعی ازکارشناسان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیزحضورداشتند. ابتدابازدیدازمزارع پروژه ایران _ایکارداشروع درمسیربازدیدازمزارع گندم ارقام سرداری،هما،باران،کراس آذر۲بازدیدودرجریان بازدیدمدیریت محترم شهرستان وکارشناسان پروژه رونداجرایی ووضعیت اجرایی پروژه فوق گزارشی به حضورریاست محترم سازمان وهیئت همراه ارائه نمودند .
رئیس  سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان رهنمودهاوتوصیه های وتاکیدات لازم درخصوص اهمیت برگزاری کلاس روزمزرعه درمزارع شاخص رااعلام کردند. ودرادامه بازدیدازمزارعی که درسال جاری دراثرسرماوماندابی درمسیرهای مرتفع شهرستان ازبین رفته بودبازدید نمودند.تعداد بازدید : 37

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0